( ساین ) = کمیسیون ویژه ترانسفر و گشت های داخلی قشمسایر اعلانات